OVTES 2020-2022

Share |

Perjantai 5.6.2020 klo 10:36


Tässä keskeiset muutokset virkaehtosopimukseen OSION A (yleinen osa) ja Osion B yhteisten määräyksien ja peruskoulun osalta. Lukion ja aikuislukion muutokset toisessa julkaisussa.

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2020-2021

 

OVTES 2020-2021 on voimassa 1.4.2020-28.2.2022, eli sopimuskausi kestää 23 kuukautta.

Sopimuskauden palkankorotusajankohdat:

1. 1.8.2020 yleiskorotus

-osioissa B (peruskoulu ja lukio) 0,87 %

2. 1.4.2021 yleiskorotus

- osioissa B 0,72 %

 3. Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 on 0,8%.

 

OVTES 2020-2021 SOPIMUSMUUTOKSIA

A osio Yleinen osa

14 § Vuosisidonnainen lisä ja eläke – pykälä poistetaan 1.8.2020. Laskenta ei ala alusta, eli henkilö säilyttää vuosisidonnaiset lisät eläkkeeltä töihin palatessaan.

42 § Osittaisen virkavapaan ja viranhoidon palkkaus Muutos työtuomioistuimen päätöksen mukaisesti, eli varsinaisen palkan velvoitteiden määräämiseen sovelletaan osa-aikaprosenttia. Tällä on vaikutuksia mm. osa-aikaisen viranhaltijan ys-aikaan ja vesovelvoitteeseen.

B osio Yleissivistävä koulu, yhteiset määräykset

3 § Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka täsmennys taulukkoon (Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori koskee jatkossa myös yhtenäisen peruskoulun rehtoria).

10 § Rehtorinviran haltijan opetustuntimäärää täsmennetty ja muutettu (1.8.2020 - 31.7.2022) vastaava täsmennys taulukkoon.

11 § Peruskoulun rehtorinviran haltijan työajan erityismääräykset

Lisätty uusi 3 mom. (voimaan 1.8.2020) jonka perusteella käytettävä tuntimäärä voidaan lukea poikkeuksellisesti myös koulun muun opettajaviranhaltijan opetustuntien määrään. Perusteena tähän on se, että opetusvelvollisuuteen lukemista ei voida tehdä rehtorin, apulaisjohtajan / apulaisrehtorin, varajohtajan tai koulunjohtajan opetusvelvollisuuteen.

13 § Peruskoulun oppilaanohjaajan lehtorin viran työaika

13 a § ja 13 b § Vuosityöaikaan otetun lukion opinto-ohjaajanviran / erityisopettajan työaika Kikyjen poistumisen takia vähennetty 24 tuntia opojen työajasta.

14 § Opettajatyöpäivät (voimaan 1.8.2020) koska kikyt poistuvat kunta-alalta 1.9.2020 lukien, vielä elokuussa sovelletaan uutta 5 mom. peruskoulun opettajiin (voimassa 1.8.-31.8.2020)

Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään lukuvuoden työajaksi otetulla viranhaltijalla on velvollisuus, jos määrätään, varsinaisten koulupäivien ja muun työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja suunnittelutyöhön tai ao. liitteen mukaiseen yhteissuunnittelutyöaikaan enintään kahden tunnin ajan. Tämä työaika käytetään yhtenä tilaisuutena oppilastyöpäivän aikana elokuussa.

14 a § Työajan vaihtaminen (voimaan 1.8.2020) osana kikyjen poistumista on sovittu uudesta opetustyön vaihtomahdollisuudesta kehittämistyöhön

Opetustyötä voidaan sopia lukuvuoden aikana vaihdettavaksi enintään 24 tuntia kehittämistyöhön. Määräys mahdollistaa opettajan ja rehtorin sopimaan opetustuntien vaihtamisen kehittämistyöhön. Opetustunteja voidaan lukuvuoden aikana vaihtaa enintään 24 tuntia. Vaihtamiseen sovelletaan kerrointa 1,5 jolloin 24 opetustuntia vastaa 36 kehittämistyöajan tuntia. Opettaja ja rehtori sopivat millaisiin kehittämistehtäviin tämä työaika käytetään. Työaikaa voidaan sopia käytettäväksi myös esimerkiksi opettajan osaamisen kehittämiseen tai työhyvinvointia tukevaan toimintaan.

Työajan vaihtamisesta on monenlaisia toteuttamistapoja, joista sovitaan paikallisesti. Huomioitavaa on, että opetus ei saa tämän takia vaarantua, ja siksi opettajalle on syytä palkata sijainen niille opetustunneille, jotka opettaja vaihtaa kehittämistyöhön

28 § Päätoimista tuntiopettajaa koskevat osion B sopimusmääräykset, lisätty täsmennys, jonka perusteella 14a § koskee myös päätoimista tuntiopettajaa

B osio liite 1 Peruskoulu

Sovittu luokanopettajan hinnoittelutunnuksiin 4 03 04 03 0 ja 4 03 07 05 6

0,545 %:n tasokorotus 1.8.2020.

6 § Yhteissuunnittelutyöaika 1.8.2007–31.7.2022

Lisätty ohjeistus, jonka perusteella yhteissuunnitteluajan käyttöä suunniteltaessa tulee huomioida, että sitä käytetään mahdollisuuksien mukaan tasaisesti koko lukuvuoden työaikana.

6 a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2020)

Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on enintään 120 tuntia. Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää. Yhteissuunnitteluajan käyttöä suunniteltaessa tulee huomioida, että työaika riittää suunnitelluille tehtäville.  ->kikylauantai poistui

8 § Koulun johtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle Jatkettu määräaikaista 5 mom. (1.8.2020–31.7.2022)

9 § Apulaisjohtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle (voimassa 1.8.2020 -31.7.2022)

Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun apulaisjohtajan tehtävät, hänen opetusvelvollisuuteensa luetaan tuntimäärä, joka voi olla tunnin enemmän kuin ennen.

10 § Muiden kuin johtamistehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen

Lisätty Yhdysluokkahuojennusta sovelletaan nyt myös päätoimiseen tuntiopettajaan, jos hän hoitaa vastaavaan yhdysluokantehtävää kuin luokanopettajaviran haltija tai erityisluokanopettajan viranhaltija. (voimaan 1.8.2020)

30 § Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä

(lisätty viittaus yhdysluokkahuojennuksesta B 10§ 1 ja 2 mom.)

Avainsanat: Peruskoulu, sopimus