Pääluottamusmiehen palsta (vaka)

15.4.2021

KVTES yleiskorotus ja järjestelyerät 1.4.2021


Voimassa olevan sopimuskauden viimeinen
palkankorotusajankohta oli 1.4.2021, jolloin tämän kuukauden alusta maksetaan yleiskorotus
1% sekä mahdolliset korotukset järjestelyeräneuvotteluiden jälkeen.
Järjestelyeräneuvottelut käytiin maaliskuussa ja järjestelyerän suurus oli 0,8%
palkkasummasta.Uudet palkat 1.4.2021 alkaen (suluissa KVTES: n vähimmäispalkka):05VKA042 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävät (mm. erityisopettajat)2730 € (2631,77€)05VKA044 Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät2500€ (2419,97€)2600€ (esiopetus/varajohtaja)2700€ (esiopetus+ varajohtaja)


5.6.2020

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020-2021KVTES 2020-2021 sopimuskausi kestää 23 kuukautta ollen voimassa 1.4.2020-28.2.2022.


Sopimuskauden palkankorotusajankohdat:

1.8.2020 yleiskorotus, jonka suuruus on 26 euroa, tai kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia
1.4.2021 yleiskorotus, jonka suuruus on 1,0 %
1.4.2021 järjestelyerä, jonka suuruus on 0,8 %

Yleiskorotuksilla korotetaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää sekä palkkahinnoittelukohtien peruspalkkoja.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.


Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittu työajan pidennys poistuu ja yleistyöajan säännöllinen työaika palautetaan 38 tuntiin 15 minuuttiin 31.8.2020 alkaen tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien. Työajan pidennyksen poistumisen tilalle on sovittu muutamia jaksotyöaikaan ja liukuvaan työaikaan liittyviä joustoja sekä mahdollisuutta vaihtaa lomarahaa vapaapäiviksi. Nämä muutokset tulevat voimaan 31.8.2020.


KVTES:n työaikalukuun tehdyt muut muutokset liittyvät pääosin 1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain muutoksiin. Työaikamääräysten pykäläviittaukset ja terminologia on muutettu vastaamaan voimassa olevaa työaikalakia.


5 § Varallaoloaika 1 mom.

Soveltamisohje ”Varallaolokorvauksen määrän tai sen määräytymisperusteiden sekä varallaolon ehtojen on oltava viranhaltijan/työntekijän tiedossa varallaolosta sovittaessa.”

Tämä määräys on muutettu nykyistä työaikalakia vastaavaksi.


7 § Yleistyöaika1 mom.
Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Muutoksen mukaan viikkotyöaika lyhenee 30 minuutilla 31.8.2020 alkaen tai sitä lähinnä olevan tasoittumisjakson alusta lukien.
14 § Ylityön määritelmä ja korvaaminen
1mom. Yleistyöaika
Viikoittainen ylityöraja
Yleistyöajassa viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 15 minuuttia. Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa yleistyöajassa viikoittainen ylityöraja on kuitenkin työvuoroluetteloon kullekin viikolle merkitty säännöllinen työaika lisättynä kullekin viikolle mahdollisesti merkityllä vapaa-aikakorvauksen tuntimäärällä.

Vuosilomaluvun muutokset
19 § 1 mom. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi
KVTES vuosilomaluvun 18 §:ssä tarkoitettu lomaraha tai osa siitä voidaantyöntekijän/viranhaltijan suostumuksin antaa myös vapaana.19 § 2 mom. Lomarahan vaihtamista koskeva sopimusTyönantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia kirjallisesti, että lomanmääräytymisvuodelta maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana vapaana.


VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN PÄÄSOPIMUKSEN JATKAMISESTA JA
ERÄITÄ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
3 § Varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatusyksiköiden esimiehet

Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen esimiehet 2 siirtyvät
OVTES-sopimukseen 1.9.2021 alkaen.
Henkilöstön palvelussuhteen ehtona noudatetaan
KVTES-sopimuksen ehtoja 31.12.2022 saakka. Henkilöstön palvelussuhteen ehdoista
neuvotellaan tämän sopimuksen 6 §:n mukaisesti perustetussa työryhmässä, jossa on
edustajat KT:stä ja JUKO:sta. Työryhmän työn tulee päättyä 31.8.2021 mennessä.

Tässä muutokset pääpiirteittäin. Lisätietoja

heidi.pakarinen@joensuu.fi

p. 050 3101644

Aurinkoisia kesäpäiviä!


11.1.2019

Paikalliset KVTES-järjestelyeräneuvottelut saatiin päätökseen juuri ennen joulua. Alla tehtäväkohtaiset palkat (ja esiopetuslisä) ennen ja jälkeen neuvottelun:

05VKA042 VARHAISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT

(ESIM. VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA)

1.5.2018 2548,81

1.1.2019 2600,-

1.4.2019 2626,-

05VKA044 VARHAISKASVATUKSEN OPETUS- JA KASVATUSTEHTÄVÄT

(ESIM. VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA)

1.5.2018 2343,69 +ESIOPETUS 2359,13

1.1.2019 2385,- +ESIOPETUS 2445,-

1.4.2019 2408,85 +ESIOPETUS 2469,45

*****************************************************************************


Pääluottamusmies tiedottaa tähän, kunhan neuvottelut on käyty liittyen uuden sopimuksen täytäntöönpanosta Joensuussa. Tähän mennessä on keskusteltu SAK-ajasta sekä palkoista. Neuvottelut ovat edelleen kesken.

Tässä kuitenkin muutama yleinen asia:

KVTES palkkahinnoitteluliite 5:n rakenne ja sisältö muuttuivat 1.5.2018 alkaen. Palkkarakenneuudistuksessa muuttui palkkahinnoittelukohtien numerointi ja eri hinnoittelukohtien
vähimmäisperuspalkat nousivat. Lisäksi yhdistettiin päiväkodin johtajien ja pienten
päiväkotien vastaavien hinnoittelukohdat ja tehtiin erityislastentarhanopettajille oma hinnoittelukohtansa.

Mikäli työntekijä ja/tai viranhaltija sairastuu ennen työvuoroluetteloon merkittyä vapaapäivää, on hänellä oikeus pyytää vapaapäivän siirtoa toiseen ajankohtaan. Työntekijän sairastuessa vapaapäivänään voidaan seuraavat vapaapäivät hänen pyynnöstään siirtää. Tämä koskee siis ns. VES-päiviä.

1.1.2019 tulee voimaan 0,9 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, joka lasketaan kunnallisen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta, sekä 1,2
prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, joka lasketaan kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Asiasta neuvotellaan syksyllä.

Lastentarhanopettajaa ei voida velvoittaa ilman suostumusta hoitamaan päiväkodin johtajan tehtäviä, vaan sijaisuudesta tulee sopia erikseen. Jos sijainen tekee vähintään kaksi viikkoa
kestävän sijaisuuden aikana kaikki johtajalle kuuluvat tehtävät, hänelle pitää
maksaa johtajan tehtäväkohtainen palkka. Jos johtajan sijainen ei tee kaikkia
päiväkodin johtajalle kuuluvia tehtäviä, tehtävän vaativuus arvioidaan
sijaisuusaikaan kuuluvien tehtävien mukaisesti ja päätetään tehtäväkohtainen
palkka sen mukaisesti.