Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

1. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys parantaa jäsenistön palkkauksellista asemaa, kehittää sopimusmääräyksiä ja -tulkintoja sekä valvoo, että nykyisiä sopimusmääräyksiä noudatetaan.

Tavoitetila:

Palkkausjärjestelmiä koskevia sopimusmääräyksiä noudatetaan ja varmistetaan, että paikallista palkkausjärjestelmää kehitetään. Työaikajärjestelmien uudistamiseksi valtakunnassa käynnistettyjä kokeiluja seurataan.

2. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys vaikuttaa siihen, että jäsenten työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat.

Tavoitetila:

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota paikallisesti. Työhyvinvointi otetaan läpäiseväksi teemaksi kaikessa yhdistyksen toiminnassa. Työyhteisöjen johtamiseen vaikutetaan ja sitä tuetaan aiempaa enemmän. Kannustetaan jäseniä huolehtimaan omasta jaksamisestaan seuraamalla ja rajaamalla työaikaa.

3. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys edistää kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön tehtävänkuvien kehittämistä, jotta työ turvataan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tavoitetila:

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan vetovoimaa ja arvostusta vahvistetaan vaikuttamalla koulutuksen järjestäjiin, paikallisiin päättäjiin ja alueemme asukkaisiin.

Vaikutetaan siihen, että opettajan työtehtäviä ei siirry muille henkilöstöryhmille eikä muiden henkilöstöryhmien tehtäviä opettajille.

4. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys vahvistaa luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, yhdistyksen puheenjohtajien ja muiden paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja osaamista.

Tavoitetila:

OAJ:n koulutukset sekä edunvalvonta- ja järjestötiedotteet ovat kohdentuneet ja vastanneet sisällöllisesti toimintasuunnitelmakauden vaatimuksia. Luottamustehtävissä toimivien aktiivisuutta hoitaa tehtävää ja ylläpitää järjestöyhteyksiä on vahvistettu tarpeen mukaan. Toimijoiden paikallinen resurssi on saatu täysimääräisenä käyttöön.

5. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys varmistaa, että yhteysopettajat toimivat aktiivisesti jokaisella työpaikalla ja jäsenillä on tieto luottamusmiehistä ja heidän yhteystiedoistaan.

Tavoitetila:

Paikallisyhdistys on huolehtinut luottamusmiesvaalien toimeenpanosta. Yhdistys on nimennyt yhteysopettajat oppilaitoksiin sekä nimennyt varhaiskasvatuksen tiedottajan.

6. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys parantaa järjestövalmiusorganisaation toimivuutta ja lisää jäsenistön valmiutta järjestöllisiin toimiin.

Tavoitetila:

Järjestövalmiusorganisaatiota on vahvistettu, ja yhteistyötä muiden saman sopimusalan palkansaajajärjestöjen kanssa on syvennetty. Jäsenyhdistysten ja jäsenten tietoisuutta järjestövalmiudesta on lisätty. Jäsenryhmien keskinäistä solidaarisuuden tunnetta on vahvistettu. (LIITE 2: Järjestövalmiusorganisaatio)

7. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys tekee jäsenyydestä entistä houkuttelevampaa ja lisää jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia vahvistamalla nykyisiä ja kehittämällä uusia osallistumisen tapoja.

Tavoitetila:

Uusille ja nykyisille jäsenille on entistä selvempää, miksi järjestön jäsenyys kannattaa. Tehty työ näkyy jäsenille aiempaa selvemmin. Järjestön jäsenten osallisuutta ja sitoutumista järjestön toimintaan on lisätty kehittämällä vaikuttamismahdollisuuksia ja kokeilemalla uusia toimintatapoja.

8. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistyksen talous pidetään tasapainossa ja vahvana. Resurssia kohdennetaan erityisesti edunvalvontaan.

Tavoitetila:

OAJ:n jäsenmaksutulot pyritään turvaamaan ja pitämään riittävällä tasolla. Tilikauden kokonaistulos pyritään pitämään positiivisena.