OAJ:N JOENSUUN PAIKALLISYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Johdanto

Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä on valvoa jäsentensä etua ja luoda heille turvaa muuttuvassa työelämässä. Yhdistyksen jäseninä ovat Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen, yleissivistävän ja kansalaisopiston opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset sekä Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulujen, yksityisten päiväkotien sekä -oppilaitosten opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset. Joensuun kaupungin päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosverkossa tapahtuu useita muutoksia, jotka vaikuttavat yhdistyksemme jäsenistöön.

Strategiset painopistealueet

1. Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:

o Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja uudet ennakoivat avaukset.

o Jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa.

o Työ ja tulokset näkyviksi.

2. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:

o Monimuotoinen asiantuntemus voimavarana.

o Arvostaminen ja luottamus.

o Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.

3. Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:

o Opiskelijat ja työuransa alussa olevat aktiivisesti mukana toiminnassa.

o Osallistavat toimintatavat.

o Laadukkaat ja nykyaikaiset jäsenpalvelut ja edut.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys parantaa jäsenistön palkkauksellista asemaa, kehittää sopimusmääräyksiä ja -tulkintoja sekä valvoo, että nykyisiä sopimusmääräyksiä noudatetaan.

Tavoitetila:

Palkkausjärjestelmiä koskevia sopimusmääräyksiä noudatetaan ja varmistetaan, että paikallista palkkausjärjestelmää kehitetään. Työaikajärjestelmien uudistamiseksi valtakunnassa käynnistettyjä kokeiluja seurataan.

2. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys vaikuttaa siihen, että jäsenten työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat.

Tavoitetila:

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota paikallisesti. Työhyvinvointi otetaan läpäiseväksi teemaksi yhdistyksen toiminnassa. Työyhteisöjen johtamiseen vaikutetaan ja sitä tuetaan aiempaa enemmän. Kannustetaan jäseniä huolehtimaan omasta jaksamisestaan seuraamalla ja rajaamalla työaikaa.

3. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys edistää kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön tehtävänkuvien kehittämistä, jotta työ turvataan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tavoitetila:

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan vetovoimaa ja arvostusta vahvistetaan vaikuttamalla koulutuksen järjestäjiin, paikallisiin päättäjiin ja alueemme asukkaisiin.

Vaikutetaan siihen, että opettajan työtehtäviä ei siirry muille henkilöstöryhmille eikä muiden henkilöstöryhmien tehtäviä opettajille.

4. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys vahvistaa luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, yhdistyksen puheenjohtajien ja muiden paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja osaamista.

Tavoitetila:

OAJ:n koulutukset sekä edunvalvonta- ja järjestötiedotteet ovat kohdentuneet ja vastanneet sisällöllisesti toimintasuunnitelmakauden vaatimuksia. Luottamustehtävissä toimivien aktiivisuutta hoitaa tehtävää ja ylläpitää järjestöyhteyksiä on vahvistettu tarpeen mukaan. Toimijoiden paikallinen resurssi on saatu täysimääräisenä käyttöön.

5. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys varmistaa, että yhteysopettajat toimivat aktiivisesti jokaisella työpaikalla ja jäsenillä on tieto luottamusmiehistä ja heidän yhteystiedoistaan.

Tavoitetila:

Yhdistys on nimennyt yhteysopettajat oppilaitoksiin ja päiväkoteihin sekä nimennyt varhaiskasvatuksen tiedottajan. Yhdistys järjestää yhteysopettajakoulutuksen vuosittain. (LIITE 1: Viestintä)

6. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys parantaa järjestövalmiusorganisaation toimivuutta ja lisää jäsenistön valmiutta järjestöllisiin toimiin.

Tavoitetila:

Järjestövalmiusorganisaatiota on vahvistettu, ja yhteistyötä muiden saman sopimusalan palkansaajajärjestöjen kanssa on syvennetty. Jäsenyhdistysten ja jäsenten tietoisuutta järjestövalmiudesta on lisätty. Jäsenryhmien keskinäistä solidaarisuuden tunnetta on vahvistettu. (LIITE 2: Järjestövalmiusorganisaatio)

7. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys tekee jäsenyydestä entistä houkuttelevampaa ja lisää jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia vahvistamalla nykyisiä ja kehittämällä uusia osallistumisen tapoja.

Tavoitetila:

Uusille ja nykyisille jäsenille on entistä selvempää, miksi järjestön jäsenyys kannattaa. Tehty työ näkyy jäsenille aiempaa selvemmin. Järjestön jäsenten osallisuutta ja sitoutumista järjestön toimintaan on lisätty kehittämällä vaikuttamismahdollisuuksia ja kokeilemalla uusia toimintatapoja. Luottamusmieskausi päättyy 31.7.2023, luottamusmiesvaalit järjestetään kevään 2023 aikana.

8. OAJ:n Joensuun paikallisyhdistyksen talous pidetään tasapainossa ja vahvana. Resurssia kohdennetaan erityisesti edunvalvontaan.

Tavoitetila:

OAJ:n jäsenmaksutulot pyritään turvaamaan ja pitämään riittävällä tasolla. Tilikauden kokonaistulos pyritään pitämään positiivisena.