OPETUSMINISTERIN VASTAUS OTO-KYSYMYKSEEN

Share |

Maanantai 12.11.2018 klo 9.50


Vastaus kirjalliseen kysymykseen opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden koulupäivän turvallisuuteen ja oppimiseen

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 407/2018 vp
Lainsäädäntö edellyttää turvallista opiskeluympäristöä kaikilla koulutusasteilla. Perusopetuslain 29 §:n mukaan oppilailla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Työturvallisuuslain 2 §:n mukaan opetushenkilöstöllä on puolestaan oikeus turvalliseen työympäristöön. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppi-laiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.
Vuoden 2014 alusta tulivat voimaan lakimuutokset koulujen ja oppilaitosten työrauhan sekä osallisuuden parantamisesta. Opetuksen järjestäjän velvollisuutta edistää oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta lisättiin koulujen työrauhaa koskevan lainsäädännön muutoksen yhteydessä. Lainsäädännön muutokset antoivat opetuksen ja koulutuksen järjestäjille uusia keinoja koulujen ja oppi-laitosten työrauhan parantamiseksi sekä ajanmukaistivat jo käytössä olevia toimintatapoja. Lain-säädännön muutoksilla parannettiin opettajien ja rehtorien mahdollisuuksia huolehtia tehtäviinsä kuuluvasta turvallisesta oppimisympäristöstä.
Vuonna 2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki puolestaan vahvisti jo aiemmin oppilas- ja opiskeluhuollossa olevia turvallisuutta koskevia ohjeita. Kouluilla ja oppilaitoksilla tulee olla opiskeluhuoltosuunnitelma, jossa kuvataan koulu- tai oppilaitoskohtaisesti toimintatavat sekä ennalta ehkäisevälle yhteisölliselle työlle että yksittäisen oppilaan tai opiskelijan tukemiselle, sil-loin kun hän apua tarvitsee. Terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi jokaisella koululla ja op-pilaitoksella on oltava suunnitelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Lisäksi kouluilla ja oppilaitoksilla tulee olla suunnitelma siitä, miten äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa toimitaan.
Oppilailla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena työpäivänä. Opetuk-sen järjestäjä, käytännössä koulun rehtori, on kokonaisvastuussa erityistilanteiden opetusjärjestelyistä. Hänen tulee varmistaa kaikissa tilanteissa opetusjärjestelyjen lainmukaisuus.
Työtuomioistuin linjasi ratkaisussaan vuonna 2017, että jos äkillisesti ja yllättävästi poissaole-valle opettajalle ei saada heti hankittua sijaista, voidaan opettajalta tarvittaessa edellyttää toisen opettajan luokasta huolehtimista oman työn ohella siihen saakka, kunnes sijaisjärjestelyt saadaan hoidettua (TT 2017:22). Opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin alleviivaa, että tämä menettely on rajattava ainoastaan yllättäviin ja äkillisiin tilanteisiin. Keskeistä on, että sijaisen hankintaan ryhdytään välittömästi sijaistarpeen tultua työnantajan tietoon. Toisen opettajan luokasta huolehtiminen oman työn ohella ei voi olla vakiintunut menettelytapa.

Helsingissä 5.11.2018
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen